torsdag 16 april 2009

13% av sd-medlemmar har invandrarbakgrund


En enkät skickades ut till samtliga medlemmar i Sverigedemokraterna. Jag kopierar helt fräckt vad som stod på Sverigedemokraternas hemsida:

"I syfte att få en klarare bild av karaktären på medlemskåren skickade Sverigedemokraterna under slutet av förra året ut en enkät där medlemmarna ombads att svara på ett antal frågor. Ca 25% av de drygt 3300 medlemmarna valde att besvara enkäten. Partiet har nu sammanställt resultatet av undersökningen.

Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet:

80 procent av de som besvarade enkäten är män och 20 procent kvinnor. Detta motsvarar också könsfördelningen i partiet, som enligt medlemsregistret var 80 procent män och 20 procent kvinnor per den 31 mars 2009.

Även åldersfördelningen på de som svarade motsvarar ungefär uppgifterna från medlemsregistret.

13 procent uppger att de är eller har föräldrar som är födda utomlands.

Drygt en fjärdedel har högskole- eller universitetsutbildning.

Närmare hälften uppger att de förvärvsarbetar och 35 procent är ålderspensionärer. Massmedier har försökt göra gällande att en uppseendeväckande stor andel av sverigedemokraterna är förtidspensionärer eller sjukpensionärer. Detta stämmer inte. Drygt 7 procent uppger att de är förtidspensionärer eller sjukpensionärer. 3 procent uppger att de är arbetslösa. Bara en procent är hemmaarbetande och 3 procent uppger att de studerar.

Närmare hälften av de svarande uppger att de är arbetare. Drygt 30 procent uppger att de är tjänstemän och närmare 29 procent uppger att de är egenföretagare. Två tredjedelar av de svarande arbetar inom det privata näringslivet och en tredjedel inom det offentliga (13 procent inom staten och 17 procent inom kommunen).

Nästan en tredjedel tillhör ett LO-förbund medan två femtedelar inte tillhör något fackförbund överhuvudtaget. 10 procent uppger att de tillhör ett TCO-förbund och 5% uppger att de tillhör ett SACO-förbund.

På frågan om vilket parti man röstade på innan SD svarade drygt en femtedel
Socialdemokraterna och hela 34 procent svarade Moderaterna.

På frågan om vilket parti man varit medlem i innan man blev medlem i SD svarade 10 procent
Moderaterna och 5 procent Socialdemokraterna. Närmare 70 procent har inte tidigare varit medlem i något annat parti.

92,2% uppger att man blivit medlem i partiet efter år 1995, 79,4% uppger att man blivit medlem efter år 2001.

Ca en femtedel uppger att man drabbats av någon typ av trakasserier på grund av engagemanget i Sverigedemokraterna.

När det gäller politiska sakfrågor anger de svarande invandringen och lag och ordning som de två viktigaste områdena. Därefter följer i fallande ordning Sveriges ekonomi, sjukvården, äldreomsorgen, sysselsättningen, privatekonomin, skola och utbildning, skatterna, utrikes- och säkerhetspolitik, EU/EMU, barnomsorgen, miljö och djurskydd och jämställdhet mellan kvinnor och män.

En tredjedel av de svarande uppger att de varken ser sig som höger eller vänster. Ca hälften placerar in sig själva någonstans till höger på den traditionella höger-vänster -skalan medan mindre än 10 procent placerar in sig själva till vänster.

När det gäller synen på EU vill två tredjedelar att Sverige skall lämna unionen, medan en femtedel vill att Sverige skall förbli medlem i EU.

Nästan tre fjärdedelar uppger att de är ganska eller mycket positiva till kärnkraft. Endast tio procent är ganska negativa eller mycket negativa.

Närmare 75 procent anser att Sverige skall satsa mer pengar på försvaret.

42 procent av de svarande anser att regeringens arbetsmarknadspolitik är dålig medan 32 procent anser att den är bra."

1 kommentar:

Anonym sa...

"När det gäller politiska sakfrågor anger de svarande invandringen och lag och ordning som de två viktigaste områdena. Därefter följer i fallande ordning Sveriges ekonomi, sjukvården, äldreomsorgen, sysselsättningen, privatekonomin, skola och utbildning, skatterna, utrikes- och säkerhetspolitik, EU/EMU, barnomsorgen, miljö och djurskydd och jämställdhet mellan kvinnor och män."

Ja det bekräftar ju bara vad vi vet sedan tidigare. SD är ett enfrågeparti, och hur det går för sådana har ju historien glasklart visat. Det blir till att ligga och kräla kring de vanliga 2,5-3,0 %-en i framtiden också.